×
Skakel na Engels

Kompetisiebepalings en -voorwaardes

Die volgende reëls sal alle kompetisies geld, tensy ander reëls spesifiek met betrekking tot ’n kompetisie verskaf word:

 1. Die volgende mense kan nie aan die kompetisies deelneem nie:
  1. ’n direkteur, lid, vennoot, werknemer of agent vir of konsultant van Associated Media Publishing of die promotor (enigiemand wat regstreeks of onregstreeks reklame vir die kompetisie maak, dit borg, organiseer of bestuur, of tot wie se voordeel die kompetisie gepromoveer, geborg, georganiseer of bestuur word); of
  2. enige verskaffer van goedere of dienste wat met ’n kompetisie verband hou;
  3. die eggenoot, lewensmaat, sakevennoot of assosiaat of die natuurlike of aangenome ouer, kind, broer of suster of enige van die persone wat hierbo gespesifiseer is
 2. Jy mag nie deelneem of kan nie in aanmerking kom om ’n kompetisie te wen indien jy ’n kompetisie gewen het wat ons in die afgelope drie maande gepromoveer het nie. Jy kan ná die verstryking van drie maande nadat jy die laaste kompetisie gewen het, weer deelneem aan ’n kompetisie wat deur ons gepromoveer word.
 3. Tensy anders vermeld, word net een inskrywing per persoon toegelaat. Waar meer as een inskrywing deur dieselfde persoon of van dieselfde e-posadres ontvang word, sal slegs die eerste inskrywing wat ontvang is, as geldig beskou word.
 4. Geen kontantalternatief sal vir die pryse aangebied word nie. Die pryse is nie oordraagbaar nie.
 5. Deelnemers moet inwoners van Suid-Afrika wees.
 6. Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat enige inligting wat jy aan ons verskaf akkuraat, volledig en op datum is.
 7. Indien jy ’n selfoon gebruik om vir die kompetisie in te skryf, sal heersende tariewe geld vir die telefoonoproepe wat jy maak of teksboodskappe wat jy stuur, wat van tyd tot tyd kan wissel. “Gratis” minute onder ’n selfoonkontrak geld nie.
 8. Jy moet in besit wees van watter dokumente en permissies ook al vereis word om ’n prys te aanvaar en gebruik, waaronder, met betrekking tot internasionale reise, ’n geldige paspoort en al die nodig visums en reisdokumente, en dit is jou verantwoordelikheid om dié dokumente en permissies op jou eie koste te verkry en dit moet geldig wees in minimum vorm en vir die minimum tydperk ná die prysdatum soos deur die relevante owerhede vereis kan word. Enige en alle lughawebelastings is nie by die prys ingesluit nie en sal deur die wenner betaalbaar wees, tensy anders gestipuleer word.
 9. Die prystoekenning moet in oorleg met die toegewysde projekbegroting verskaf word. Indien enige adverteerder, geaffilieerde/verskaffer/promotor met wie Associated Media Publishing insake’n prys saamwerk, in gebreke bly of nalaat om die prys te verskaf, sal dit nie vir kontant verruil word nie, maar ’n geskikte plaasvervangerprys sal volgens Associated Media Publishing se diskresie verskaf word.
 10. Deelnemers moet agttien jaar of ouer wees teen die tyd van inskrywing vir die kompetisie.
 11. Die wenner(s) stem toe dat sy/haar naam, biografiese besonderhede en betrokkenheid by die kompetisie aan die borge beskikbaar gestel word vir reklame- en prysafleweringsdoeleindes.
 12. Associated Media Publishing aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige inskrywings wat verlore raak nie.
 13. Wenners benut die prys op hul eie risiko. Associated Media Publishing en die promotor kan nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies, skade, persoonlike beserings of dood wat spruit uit enigiemand se nalatigheid (waaronder, maar nie beperk nie tot growwe nalatigheid) wanneer die prys aanvaar of gebruik word nie.
 14. Daar word aanvaar dat deelnemers dié reëls aanvaar en deur middel van inskrywing instem om by die reëls te hou. Hierdie reëls is wettig en bindend vir deelnemers.
 15. Associated Media Publishing behou die reg voor om die kompetisie te enige tyd te kanselleer, verander of wysig indien dit na sy mening nodig blyk te wees of wanneer omstandighede buite sy beheer dit noodsaak.
 16. Die wenners sal verwittig word deur middel van die kontakbesonderhede wat aan ons verskaf is. Indien ons of ’n derdepartyverskaffer nie ’n wenner binne sewe werkdae van die eerste kennisgewing van Associated Media Publishing of sy verteenwoordiger in die hande kan kry nie, sal die wenner die prys verbeur en Associated Media Publishing behou die reg voor om ’n nuwe wenner onder dieselfde toestande aan te wys.
 17. Indien jy ’n prys sou wen, gee jy toestemming dat jou naam gepubliseer word en om in persoon in die elektroniese media en gedrukte media te verskyn en jy stem in om, binne redelike perke, ons goedere of dienste te onderskryf, promoveer of adverteer, waarvoor geen geld betaalbaar sal wees nie.
 18. Jy word hierdeur in kennis gestel dat jy die reg het om te weier dat jou naam, biografiese besonderhede en betrokkenheid by die kompetisie aan die borge van die kompetisie beskikbaar gestel word ingevolge klousule 17 hier bo. Jy het ook die reg om te weier om afgeneem te word en in ’n artikel in Associated Media Publishing se tydskrifte ingevolge klousule 17 hier bo te verskyn. Indien jy een of albei hierdie regte wil uitoefen, moet jy ons binne vyf dae van die aanvaarding van die bepalings en voorwaardes via e-pos na competitions@assocmedia.co.za daarvan in kennis stel. Daar in moet jy ons verwittig van besonderhede van die regte wat jy wil uitoefen. Indien jy ons nie binne die genoemde vyf dae in kennis stel dat jy hierdie regte wil uitoefen nie, sal aanvaar word dat jy tot klousule 17 hier bo toestem.
 19. Indien jy ’n prys wen wat deur ’n derdepartyverskaffer voorsien word, sal die verskaffer jou kontak om die ontvangs daarvan te reël. Jy moet die prys op die gereëlde tyd en datum afhaal. Alle korrespondensie insake die prys moet aan die verskaffer van die prys gerig word. Associated Media Publishing sal nie verantwoordelik wees vir enige verdere korrespondensie, nadeel, skade, verlies of eis met betrekking tot die verskaffing van enige element van die prys nie.
 20. Ons en ons derdepartyverskaffers, wat ook al die geval mag wees, behou die reg voor om die kompetisie en enige pryse, of enige aspek daarvan, te enige tyd sonder kennisgewing te verander, uit te stel, af te stel of kanselleer indien daar ’n rede is wat ons noop om dit te doen. In die geval van so ’n variasie, uitstelling, afstelling of kansellasie stem jy in om enige regte, belange en verwagtings wat jy ingevolge die kompetisie het, prys te gee en om erkenning te gee dat jy dit nie van ons, ons filiale en derdepartyverskaffers sal verhaal nie.
 21. Associated Media Publishing en die beoordelaars se besluit oor enige kwessie wat met die kompetisie verband hou of uit hierdie bepalings en voorwaardes spruit, is finaal en bindend vir jou, en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 22. Deur vir ’n kompetisie van Associated Media Publishing in te skryf gee jy toestemming om kommunikasie van ons handelsmerke te ontvang. Alle korrespondensie sal ’n opsie hê om dié kommunikasie te staak.

 

Hou jy hiervan?
op ons GRATIS Goeie Huishouding-resepnuusbrief
 
Vorige Wenners

 Ons kontak alle wenners persoonlik voordat on shulle name op die webblad publiseer. Kontak ons asseblief indien jy onseker is indien...

Close